top of page

PROSÍME PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

CO JE OBSAHEM těchto podmínek a pravidel?

Tyto podmínky určují pravidla pro užívání našich webových stránek www.xsec.cz (náš web) a stanoví standardy, které platí při nahrávání jakéhokoli obsahu na náš web nebo navazování kontaktů s ostatními uživateli na našem webu nebo odkazování na náš web nebo kontaktování našeho webu jakýmkoli jiným způsobem. 

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

www.xsec.cz  je web provozovaný společností Xsec s.r.o. (dále jen „Xsec“). Jsme registrováni v České republice pod IČ: 09310622/DIČ: CZ09310622 a máme sídlo na adrese Lidická 700/19, 602 00 Brno.

Chcete-li nás přímo kontaktovat, pošlete e-mail na info@xsec.cz na našich webových stránkách.

POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK AKCEPTUJETE/SOUHLASÍTE S NAŠIMI PODMÍNKAMI

Používáním našich stránek potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami těchto zásad a že souhlasíte s jejich dodržováním. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat všechny zákony a předpisy týkající se používání internetu a činností souvisejících s používáním této webové stránky. Pokud jste vy nebo subjekt, prostřednictvím kterého vám byl poskytnut přístup na tuto webovou stránku, ať už prostřednictvím přihlašovacího ID a hesla nebo jiným způsobem, přihlášeni k určitému obsahu prostřednictvím uzavřené písemné dohody, bude tato politika doplňovat naši vzájemnou dohodu, a používání této webové stránky podléhá kromě těchto zásad podmínkám dohody.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek k budoucímu využití.

OSTATNÍ PODMÍNKY, KTERÉ SE NA VÁS MŮŽOU VZTAHOVAT

Tyto zásady odkazují na následující dodatečné podmínky, které se vztahují také na vaše používání tohoto webu:

• Xsec s.r.o prohlášení o ochraně osobních údajů. 

• Xsec s.r.o zásady týkající se cookies, které podávají informace o cookies na našem webu.

 

Pokud zakoupíte služby/zboží z naší stránky, na prodej se vztahují příslušné dodací podmínky týkající se tohoto zboží a služeb.

MŮŽEME PROVÁDĚT ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

Tyto podmínky občas upravujeme. Pokaždé, když si přejete používat náš web, zkontrolujte prosím aktuálnost našich podmínek, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám platným v té době.

MŮŽEME PROVÁDĚT ZMĚNY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Můžeme čas od času aktualizovat a změnit náš web tak, aby odrážel změny v našich poskytovaných službách, potřebách našich uživatelů a našich obchodních prioritách.

MŮŽEME POZASTAVIT NEBO ZRUŠIT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Naše stránky jsou k dispozici zdarma.

Nezaručujeme, že náš web nebo jakýkoli obsah na něm bude vždy k dispozici nebo bude nepřerušený. Můžeme z obchodních a provozních důvodů pozastavit nebo stáhnout nebo omezit dostupnost celé nebo jakékoli části našeho webu. Pokusíme se vás přiměřeně upozornit na jakoukoli takovou změnu.

Jste také odpovědní za to, že všichni lidé, kteří se k našemu webu připojují prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si vědomi těchto zásad a dalších příslušných smluvních podmínek a že je dodržují.

MUSÍTE UCHOVÁVAT SVOJE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE  VAŠEHO PŘÍPADNÉHO ÚČTU NA NAŠEM WEBU V BEZPEČÍ

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakékoli jiné informace, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je sdělit žádné třetí straně.

Máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli identifikační kód nebo heslo uživatele, ať už jste si je vybrali sami nebo které jsme Vám přidělili my, pokud podle našeho názoru nedodržíte jakékoli ustanovení této politiky (podmínek a pravidel).

Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný, než vy zná Váš identifikační kód nebo heslo, musíte nás o tom neprodleně informovat na emailové adrese info@xsec.cz.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE POUŽÍVAT MATERIÁLY VČETNĚ INFORMACÍ UVEDENÝCH NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Jsme vlastníkem a nabyvatelem všech práv duševního vlastnictví na našich stránkách a  materiálů zveřejněných na tomto webu. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Berete na vědomí, že tato webová stránka a její obsah byly vyvinuty, sestaveny, připraveny, revidovány, vybrány a uspořádány námi a/nebo našimi přidruženými třetími stranami a/nebo poskytovateli informací („Poskytovatelé dat“) použitím metod vyvinutých a uplatňovaných prostřednictvím výdaje značného času, úsilí a peněz a představují cenné duševní vlastnictví a obchodní tajemství naše nebo našeho poskytovatele dat. Souhlasíte s tím, že budete na tomto webu a jeho obsahu chránit vlastnická práva nás nebo příslušného poskytovatele dat. Souhlasíte a berete na vědomí, že mezi vámi a námi a našimi poskytovateli dat je tento web a jeho obsah, jenž může být čas od času změněn, jediným a výhradním vlastnictvím nás a/nebo našich poskytovatelů dat (kde lze aplikovat) a nelze tedy zmíněný obsah dále šířit zejména k obchodním účelům.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si opisy z jakékoli stránky z našeho webu pro osobní použití a můžete upozornit ostatní ve vaší organizaci na obsah zveřejněný na našich stránkách.

Papírové nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte nijak upravovat a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu.

Naše autorská práva (a autorská práva všech identifikovaných přispěvatelů) jakožto autorů obsahu na našich stránkách musí být vždy uznána.

Nesmíte používat žádnou část obsahu na našich stránkách pro komerční účely bez získání patřičného svolení naší společnosti a to výhradně písemnou formou.

K přístupu, získávání, kopírování, distribuci, zobrazování nesmíte používat žádné technologie propojování, hlubokého propojení, rámování nebo stírání stránky, robotů, pavouků nebo jiných automatických zařízení, programů, algoritmů nebo metodik ani podobných nebo ekvivalentních manuálních procesů, nebo sledovat jakoukoli část této webové stránky, nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci této webové stránky za účelem získání nebo pokusu o získání jakýchkoli materiálů, dokumentů nebo informací jakýmikoli prostředky, které nejsou záměrně zpřístupněny prostřednictvím této webové stránky.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našeho webu v rozporu s těmito zásadami, vaše právo používat náš web okamžitě zanikne a vy musíte, podle uvážení, vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili.

NESPOLÉHEJTE SE VÝHRADNĚ NA INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE

V obsahu našich stránek jsou poskytovány pouze obecné informace. Tyto nejsou zamýšleny ani vytvořeny jako poradenství nebo jakýkoli informační servis, na který by jste se mohli spolehnout. K obchodním účelům a vzájemné smluvně podložené spolupráci je na našem webu uveden emailový kontakt info@xsec.cz.

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí k aktualizaci informací na našem webu, nezaručujeme se ani neposkytujeme žádná prohlášení, záruky či garance, ať výslovné nebo předpokládané, že obsah na našich stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÉ PŘÍPADNĚ ODKAZUJEME

Pokud náš web obsahuje odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Takové odkazy by neměly být interpretovány jako námi schválený obsah odkazovaných webových stránek nebo informací, které z nich můžete získat. Nemáme kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů.

UŽIVATELI VYTVOŘENÝ OBSAH NESCHVALUJEME

Tento web může obsahovat informace a materiály nahrané jinými uživateli tohoto webu. Tyto informace a tyto materiály nebyly námi ověřeny ani schváleny. Názory vyjádřené jinými uživateli na našem webu nepředstavují naše názory nebo hodnoty. Pokud si chcete stěžovat na informace a materiály nahrané jinými uživateli, kontaktujte nás na adrese info@xsec.cz.

NAŠE ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY ČI ÚJMY JENŽ VÁM MŮŽOU VZNIKNOUT

Ať už jste fyzická osoba/jednotlivec nebo obchodní uživatel/právnická osoba:

• Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné.

• Různá omezení a vyloučení odpovědnosti se budou vztahovat na odpovědnost vyplývající z dodání jakýchkoli Našich služeb/produktů, jenž budou případně stanovena v příslušných dodacích podmínkách/smlouvách.

Pokud jste právnická osoba:

• Vylučujeme všechny předpokládané podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na náš web nebo jakýkoli obsah na něm.

• Neodpovídáme za žádné ztráty ani škody, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nebo jinak, i když je to předvídatelné, vzniklé na základě nebo v souvislosti s:

- používáním nebo nemožností použití našich stránek; nebo

- použitím nebo spoléháním se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.

• Zejména nebudeme odpovědní za:

- ušlý zisk, prodej, podnikání nebo příjem;

- přerušení podnikání;

- ztrátu očekávaných úspor;

- ztráta obchodní příležitosti, dobré vůle nebo dobré pověsti; nebo

-jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození.

Pokud jste fyzická osoba:

• Upozorňujeme, že naše stránky poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat naše stránky pro žádné komerční nebo obchodní účely, a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Pokud vadný digitální obsah, který jsme dodali, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který vám náleží, neneseme odpovědnost za škody, kterým byste se mohli vyhnout na základě našich rad, abyste mohli bezplatně použít aktualizaci, nebo za škody, které vám byly způsobeny tím, že jste nerespektovali správně instalační pokyny nebo nemáte zavedené minimální systémové požadavky, které jsme doporučili.

Odškodnění

Odškodníte naše ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, nástupce a budete bránit poškození našeho dobrého jména (případně dobrého jména naší přidružené společnosti) před a za jakékoli ztráty, závazky, škody, náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) a vzniklé výdaje v důsledku jakýchkoli nároků, soudních sporů nebo řízení (souhrnně „Odškodnění a Nároky“) podaných jakoukoli třetí stranou proti jakýmkoli Odškodněním vyplývajícím z vašeho používání této webové stránky.

JAK MŮŽEME POUŽÍVAT VAŠE OSOBNÍ INFORMACE

Vaše osobní údaje použijeme pouze v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů.

NEZODPOVÍDÁME ZA VIRUSY A VAŠI ANTIVIROVOU OCHRANU

Nezaručujeme, že náš web bude bezpečný nebo bez chyb nebo virů.

Jste zodpovědní za konfiguraci vaší informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na kterém je náš web uložen nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu. Nesmíte zaútočit na naše stránky útokem typu odmítnutí služby nebo distribuovaným útokem odmítnutí služby. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim poskytneme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat náš web okamžitě zaniká.

PRAVIDLA K ODKAZOVÁNÍ NA NAŠE STRÁNKY

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškodí naši pověst nebo ji nevyužijete.

Nesmíte zřídit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo schválení z naší strany, pokud neexistuje.

Nesmíte navazovat odkaz na naše stránky na žádném webu, který nevlastníte.

Náš web nesmí být přesměrováván na žádný jiný web.

Vyhrazujeme si právo zrušit propojení bez předchozího upozornění.

Web, na který odkazujete, musí ve všech ohledech dodržovat standardy obsahu stanovené v těchto zásadách/podmínkách.

Pokud si přejete odkazovat nebo jinak využívat obsah našich stránek, než jak je uvedeno výše, kontaktujte prosím info@xsec.cz.

NAŠE OBCHODNÍ ZNAČKA/OCHRANNÁ ZNÁMKA JE REGISTROVÁNA

Bez našeho souhlasu není dovoleno používat naši ochrannou známku/obchodní značku/logo.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Naše stránky můžete používat pouze pro zákonné účely. Nesmíte používat naše stránky:

• jakýmkoli způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy.

• jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek.

• Za účelem ublížení nebo pokusu jakýmkoli způsobem poškodit nezletilé.

• Odesílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo znovu používat jakýkoli materiál, který nesplňuje naše obsahové standardy.

• Přenést nebo zajistit zasílání nevyžádané nebo neoprávněné reklamní nebo propagační materiály nebo jakékoli jiné formy podobné žádosti (spam).

Souhlasíte také, že:

• Nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo znovu prodávat jakoukoli část našich stránek v rozporu s ustanoveními našich podmínek používání webových stránek.

• Nesmíte přístupovat bez oprávnění, zasahovat, poškozovat nebo narušovat:

- jakoukoli část našich stránek;

- jakékoli zařízení nebo síť, na které je náš web uložen;

- jakýkoli software používaný při poskytování našich stránek; nebo

- jakékoli vybavení nebo síť nebo software vlastněný nebo používaný třetí stranou.

OBSAHOVÉ STANDARDY

Tyto obsahové standardy se vztahují na veškerý materiál, kterým přispíváte na náš web (příspěvek), a na veškeré interaktivní služby s ním spojené.

Obsahové standardy musí být dodržovány jak v duchu, tak v popisu. Standardy se vztahují na každou část jakéhokoli příspěvku i na jeho celý.

Podle našeho uvážení určíme, zda příspěvek porušuje obsahové standardy.

Příspěvek musí:

• Být přesný (tam, kde jsou uvedena fakta).

• Držte se obsahu (kde vyjadřuje názory).

• Dodržovat právní předpisy platné v České republice a ve všech zemích, z nichž je vyslán.

Příspěvek nesmí:

• Být pomlouvačný vůči jakékoli osobě.

• Být obscesní, urážlivý, nenávistný nebo neslušný.

• Propagovat sexuálně explicitní materiál.

• Propagovat násilí.

• Podporovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku.

• Porušovat jakákoli autorská práva, práva k databázi nebo ochranné známce jiné osoby.

• Být podvodný nebo jinak klamající jakoukoli osobu.

• Porušit jakoukoli zákonnou povinnost vůči třetí straně, jako je smluvní povinnost nebo povinnost důvěry.

• Podporovat jakoukoli nezákonnou činnost.

• Budit opovrhování soudem.

• Vyhrožovat, zneužívat nebo narušovat soukromí druhých nebo způsobovat obtěžování, nepříjemnosti nebo vyvolávat strach.

• Vydávat se za jinou osobu nebo zkreslovat svou identitu nebo vztah k jakékoli osobě.

• Vyvolávat dojem, že příspěvek vychází z Xsec s.r.o., pokud tomu tak není.

• Obhajovat, propagovat, podněcovat jakoukoli stranu k páchání nebo pomoci při jakémkoli protiprávním nebo trestném činu, jako je (například) porušování autorských práv nebo zneužití počítače.

• Obsahovat prohlášení, o kterém víte, nebo věříte, nebo máte důvodné podezření, že veřejnost, které je nebo má být prohlášení zveřejněno, jej bude pravděpodobně chápat jako přímé nebo nepřímé povzbuzení nebo jiné podněcování k úplatkářství, přípravě nebo podněcování teroristických činů.

• Obsahovat jakoukoli reklamu nebo propagovat jakékoli služby nebo webové odkazy na jiné stránky.

PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD/PRAVIDEL

Pokud se budeme domnívat, že došlo k porušení těchto zásad/pravidel, jsme oprávněni podniknout kroky, které považujeme za vhodné.

Nedodržení těchto zásad představuje podstatné porušení podmínek, jenž Vám umožňují používání našich webových stránek, a může mít za následek podniknutí všech nebo některého z následujících kroků:

• Okamžité, dočasné nebo trvalé zrušení vašeho práva na používání našich internetových stránek / účtu na našem webu.

• Okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli příspěvku nahraného na náš web.

• Vydání varování.

• Vedení soudního řízení proti vám k proplacení všech nákladů na základě odškodnění (včetně, ale nikoli výhradně, přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajících z porušení.

• Další právní kroky proti Vaší osobě či společnosti.

• Postoupení takových informací orgánům činným v trestním řízení, v rozsahu dle naší úvahy, který je nezbytný nebo jak vyžaduje zákon.

Vylučujeme naši odpovědnost za veškerá opatření, která můžeme podniknout v reakci na porušení těchto zásad. Činnosti, které můžeme podniknout, se neomezují pouze na ty, které jsou popsány výše, a můžeme podniknout jakékoli jiné kroky, které považujeme za přiměřené.

Souhlasíte také s tím, že jakékoli porušení těchto zásad z Vaší strany bude představovat protiprávní a nekalé obchodní praktiky a způsobí nenapravitelnou škodu pro nás nebo naše poskytovatele dat či partnery, u nichž by peněžní náhrada nebyla dostatečná, a souhlasíte s tím, abychom od Vás obdrželi jakoukoli spravedlivou náhradu, kterou za takových okolností považujeme za nezbytnou nebo vhodnou. Tato nápravná opatření jsou doplňkem jakýchkoli jiných opravných prostředků, které mohou vyplývat ze zákona. Souhlasíte s tím, že můžeme na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup na tento web z důvodů (ale není omezeno na): (i) žádosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiných orgánů vlády ČR, (ii) žádosti, kterou jste učinili (smazání vlastního účtu), (iii) přerušení nebo modifikace této webové stránky nebo jakékoli služby nabízené na této webové stránce nebo prostřednictvím této webové stránky, nebo (iv) neočekávaných technických problémů nebo obdobných problémů. Pokud podnikneme jakékoli právní kroky proti vám v důsledku vašeho porušení této politiky/pravidel či zásad, budeme mít právo na odškodnění, a souhlasíte s tím, že uhradíte všechny přiměřené právní náklady spojené s takovým jednáním, mimo jakékoli další náhrady poskytnuté naší společnosti. Souhlasíte s tím, že nebudeme vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědni za ukončení vašeho přístupu na tento web v důsledku jakéhokoli porušení těchto zásad.

ZÁKONY JAKÉ ZEMĚ BUDOU APLIKOVÁNY V PŘÍPADĚ SPORŮ?

Vezměte prosím na vědomí, že tyto pravidla/politika, její předmět a její tvorba se řídí právem České republiky. Souhlasíte a společně jsme se dohodli, že budou mít výlučnou jurisdikci soudy České republiky.

bottom of page