top of page

Všeobecné podmínky pro poskytování bezpečnostních služeb

DEFINICE

 

Rámcová smlouva” ("dále jen Rámcová smlouva nebo smlouva") znamená smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb, uzavřenou mezi společností Xsec s.r.o. a zákazníkem, a řídí se platnou legislativou České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování bezpečnostních služeb (dále jen "podmínky nebo VOP"); součástí smlouvy jsou veškeré její přílohy nebo ke smlouvě přiložené dokumenty a tyto VOP.

"Objednávka služeb" je dokument, kterým si na základě uzavřené Rámcové smlouvy objednává zákazník u společnosti Xsec s.r.o. specifické služby/službu za předem vzájemně odsouhlasených a stanovených podmínek uvedených v Rámcové smlouvě a to na základě Objednávkou služeb aktuálně smluvené konkrétní ceny požadovaných služeb/služby. Objednávka služeb musí být předem odsouhlasena osobou oprávněnou zastupovat stranu/zákazníka (např. emailem) a to před samotným začátkem poskytování služeb/služby. V opačném případě si společnost Xsec s.r.o. vyhrazuje právo službu/služby neposkytnout do doby odsouhlasení Objednávky služeb osobou oprávněnou zastupovat zákazníka. 

Zákazník” znamená zákazník uvedený v Rámcové smlouvě.

Datum nabytí účinnosti” znamená datum účinnosti smlouvy uvedené ve smlouvě.

Písemně” nebo “písemný dokument” zahrnuje veškerou písemnou komunikaci, která byla podepsána osobou oprávněnou zastupovat stranu, včetně (avšak nikoli výlučně) tištěných dokumentů, faxů, e-mailů a ostatních elektronických prostředků komunikace.

Škody” znamená škody specifikované příslušným právním řádem včetně (avšak nikoli výlučně) jakýchkoliv a veškerých nároků, ztrát, odpovědností, poškození či škod, žalob, pokut, poplatků, požadavků, nákladů a výdajů, profesních poplatků za služby (včetně, avšak nikoliv výlučně veškerých rozumných nákladů na právní zastoupení) a výdajů a nákladů na vyšetřování, právní spor, vypořádání, rozsudek, úrok a pokuty, které smluvní strana vynaložila v souvislosti s poskytováním služeb na základě Rámcové smlouvy.

Sankce” znamená ekonomické nebo finanční sankce nebo obchodní embarga či ostatní ekvivalentní restriktivní opatření uložené, vedené nebo vymáhané Evropskou unií, vládami ostatních členských států Evropské unie, Bezpečnostní radou Organizace spojených národů, vládou USA nebo ekvivalentním regulačním orgánem jakékoliv jiné země, které jsou podstatné pro tuto smlouvu.

Seznam sankcí” znamená jakýkoliv seznam konkrétně vymezených národních příslušníků nebo označených osob či subjektů (nebo jejich ekvivalent) ve vztahu vůči sankcím, který podléhá občasné aktualizaci ve formě doplňků, dodatků nebo nahrazení.

Odměna za služby” znamená odměnu účtovanou společností Xsec s.r.o. zákazníkovi za poskytování služeb v rozsahu předmětu služeb uvedeném v Objednávce služeb/služby a odměnu za jakékoli dodatečné služby (vícepráce) dohodnuté mezi smluvními stranami. Odměna může být měněna v souladu se smluvními podmínkami.

Služby” znamená služby, které má poskytovat Xsec s.r.o na základě Objednávky služeb/služby, tak jak jsou definovány v daném dokumentu.

Xsec” znamená společnost Xsec s.r.o se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, DIČ: CZ09310622, IČO: 09310622, spisová značka C118386, vedená u Krajského soudu v Brně.

Místo/místa plnění” znamená území, lokality nebo prostory, ve kterých mají být poskytovány Služby podle zákazníkem odsouhlasené Objednávky služeb/služby.

Pracovní dny” znamená den, kdy jsou banky v České republice běžně otevřeny pro poskytování bankovních služeb.

 

1 ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A DOBA TRVÁNÍ

1.1 Zahájení poskytování služeb. Smlouva na základě Objednávky služeb bude plněna počínaje dnem nabytí účinnosti a bude účinná
až do okamžiku, kdy bude ukončena dohodou smluvních stran nebo jednostranně kteroukoli ze smluvních stran. Pokud bylo
ve smlouvě/objednávce služeb sjednáno, že smlouva je uzavřena na dobu určitou, pak její účinnost zaniká uplynutím sjednané doby. V nutných případech poskytnutí některých služeb před datem nabytí účinnosti se bude tato smlouva vztahovat na tyto služby.

 

2 ROZSAH A PLNĚNÍ SLUŽEB

2.1 Služby a zařízení. Společnost Xsec souhlasí s poskytováním služeb zákazníkovi v souladu s konkrétními podmínkami stanovenými ve smlouvě/objednávce služeb. Veškeré zařízení, logistika, nástroje, software, data, materiály a/nebo dokumentace dodané společností Xsec zůstává ve smyslu článku 14.2 výhradním majetkem Xsec, nedohodnou-li se smluvní strany jinak písemně.

 

2.2 Pokyny udělené zákazníkem. Xsec není povinna plnit jakékoliv jiné pokyny zákazníka než pokyny uvedené ve smlouvě. Jestliže při plnění služeb vydá zákazník pokyny mimo rámec smlouvy/objednávky služeb, které mění nebo ovlivní plnění služeb, je zákazník výlučně odpovědný za veškeré následky vzniklé z těchto pokynů a odškodní a uchrání Xsec v této souvislosti.

 

2.3 Požadavky na změny služeb. V souladu s těmito smluvními podmínkami může každá smluvní strana požadovat přiměřené úpravy a/nebo doplnění rozsahu služeb písemným podáním adresovaným druhé smluvní straně. Vyžadují-li podle názoru společnosti Xsec tyto úpravy a/nebo doplnění úpravu odměny za služby nebo těchto smluvních podmínek, vyrozumí Xsec zákazníka o těchto požadovaných úpravách odměny za služby nebo podmínek této smlouvy. Strany projednají v dobré víře veškeré požadované úpravy a/nebo doplnění rozsahu služeb, odměny za služby, nebo těchto smluvních podmínek. Pro závaznost jakýchkoliv změn rozsahu služeb, odměny za služby a/nebo těchto smluvních podmínek pro smluvní strany, musí být veškeré úpravy a/nebo doplnění odsouhlaseny písemně oprávněným zástupcem příslušné smluvní strany. Služby, odměna za služby a tyto smluvní podmínky zůstávají beze změn do dosažení této dohody. Pro zamezení pochybností nejsou zaměstnanci Xsec poskytující služby oprávněni sjednávat úpravy a/nebo doplnění rozsahu služeb. Společnost Xsec je oprávněna měnit smlouvu za účelem splnění rozhodnutí a předpisů veřejných orgánů, nařízení, směrnic a jiných právních předpisů vztahujících se na služby, které mají být na základě smlouvy poskytovány. Takové dodatky jsou považovány za přijaté zákazníkem, nebudou-li proti nim výslovně vzneseny námitky písemnou formou do 15 pracovních dnů od jejich sdělení. V případě námitky je Xsec oprávněna ukončit tuto smlouvu s uvedením řádného důvodu podle článku 11.1. V případě projednávání smlouvy je třeba služby poskytovat a hradit jako v nezměněné smlouvě.

 

2.4 Pracovníci. Pracovníci poskytující služby jsou zaměstnanci společnosti Xsec nebo zaměstnanci subdodavatelů najatých společností Xsec. Společnost Xsec má právo kdykoliv vyměnit pracovníky pověřené poskytováním služeb. Zákazník může požádat o změnu pracovníků Xsec, avšak Xsec podle svého výlučného uvážení stanoví případné kroky, které podnikne na základě této žádosti. Požadavky zákazníka na výměnu pracovníků je třeba podávat písemně s uvedením důvodu pro požadovanou výměnu.

 

2.5 Subdodavatelé. Společnost Xsec je oprávněna používat pro poskytování některých nebo veškerých služeb subdodavatele. Xsec odpovídá za tyto subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém odpovídá podle smlouvy sama.

 

2.6 Omezená odpovědnost za výsledek. Společnost Xsec nezaručuje fungování nebo výsledek služeb, ani nepřebírá celkovou odpovědnost za bezpečnost v místě (místech) plnění u zákazníka. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, není Xsec poradcem zákazníka v oblasti bezpečnosti. Xsec nečiní žádné prohlášení ani neposkytuje záruku, ať výslovné či implicitní, že její služby zamezí veškerým či jakýmkoli škodám.

 

3 POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

3.1 Součinnost. Zákazník bude vždy spolupracovat se společností Xsec tak, aby společnosti Xsec umožnil poskytování služeb za co možná nejlepších podmínek. To znamená zejména (nikoli výlučně) následující povinnosti: zákazník poskytne (i) z hlediska BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro pracovníky společnosti Xsec v souladu s platnými právními předpisy, (ii) veškeré příslušné informace, materiály, přístup a pomoc, kterou Xsec rozumně požaduje pro nerušené plnění služeb, včetně (nikoli výlučně) přístupu k místu/místům plnění, zajištění vhodných prostor a dodávek energií rozumně požadovaných, a (iii) okamžitě vyrozumí Xsec o čemkoliv, co může ovlivnit zdraví, bezpečnost místa plnění nebo pracovníků společnosti Xsec, rizika nebo plnění povinností Xsec dle smlouvy, nebo které by pravděpodobně mohly vést ke zvýšení nákladů společnosti Xsec při poskytování služeb.

 

3.2 Úplnost a přesnost smlouvy. Zákazník odpovídá za zajištění úplnosti a přesnosti Smlouvy.

 

3.3 Licence, povolení, souhlasy případně víza. Zákazník pořídí a zachová platnost veškerých nezbytných licencí, povolení, víz a souhlasů nutných před zahájením plnění služeb.

 

3.4 Údržba materiálů společnosti Xsec. Zákazník uchová a zachová veškeré materiály, zařízení, nástroje, dokumenty a ostatní majetek společnosti Xsec ("Materiály Xsec") na místě/místech plnění v bezpečné úschově a na vlastní riziko, zachová materiály Xsec v dobrém stavu až do jejich vrácení společnosti Xsec, a nebude disponovat ani používat materiály Xsec jiným způsobem než v souladu s písemnými pokyny nebo oprávněním společnosti Xsec.

 

3.5 Zařízení zákazníka včetně (nikoli výlučně) dopravních prostředků. V případě, že zaměstnanci Xsec budou mít povinnost nebo právo užívat při výkonu práce nebo v souvislosti s ním určité zařízení (dopravní prostředky) ve vlastnictví (případně v oprávněném užívání) zákazníka, přičemž toto zařízení podléhá pravidelným revizím či kontrolám, odpovídá za řádné a včasné provedení revizí a kontrol zákazník, který zajistí jejich provedení na své náklady. Řádné provedení revizí či kontrol se zavazuje zákazník neprodleně po jejich provedení doložit vůči Xsec kopií příslušné revizní (kontrolní) zprávy. Zákazník bere na vědomí, že pracovníci společnosti Xsec nebudou povinni obsluhovat zařízení, u něhož nebudou výše uvedené povinnosti zákazníka splněny, přičemž takové odmítnutí užívat věc nebude porušením smluvní povinnosti Xsec.

 

3.6 Zahájení služeb. Společnost Xsec není povinna zahájit poskytování služeb dříve, než jí k tomu zákazník poskytne potřebnou součinnost. V případě, že ani do doby zahájení služeb nedojde k odsouhlasení Objednávky služeb oprávněnou osobou zákazníka např. z důvodu časové tísně a nedostupnosti oprávněné osoby zákazníka  a Xsec přesto poskytování služeb zahájí, řídí se poskytování služeb návrhem Objednávky služeb (zákazníkem požadovaným rozsahem a společností Xsec navrženou cenou služeb) předloženým zákazníkovi ze strany Xsec.

 

4 PŘECHOD ZAMĚSTNANCŮ

 

4.1 Přechod zaměstnanců. Smluvní strany konstatují, že ani zahájením poskytování Služeb ani ukončením poskytování Služeb nedochází k přechodu zaměstnanců, resp. k přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu, neboť ani zahájení ani ukončení poskytování Služeb není převodem činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převodem úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, jedná se výlučně o dodavatelské poskytování bezpečnostních služeb pokud se obě strany nedohodnou jinak a to výlučně písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud by přes výše uvedené došlo k přechodu zaměstnanců Zákazníka či třetí osoby na Xsec nebo zaměstnanců Xsec na Zákazníka či třetí osobu, Zákazník

a) ochrání a odškodní Xsec před veškerými nároky zaměstnanců (ať již Zákazníka či jiného zaměstnavatele) vzniklými v důsledku přechodu práv a povinností z jejich pracovněprávního vztahu na Xsec v souvislosti se zahájením poskytování Služeb;

b) ochrání a odškodní Xsec před ztrátami vzniklými společnosti Xsec v důsledku ztráty vlastních zaměstnanců Xsec v souvislosti s jejich přechodem k Zákazníkovi či na třetí osobu. Xsec nenese vůči Zákazníkovi ani třetím osobám žádnou odpovědnost v souvislosti s případným přechodem zaměstnanců.

 

5 ZÁVAZKY ZÁKAZNÍKA

 

5.1 Sankcionované vlastnictví. Zákazník prohlašuje a zaručuje, že není osobou uvedenou na seznamu, nebo vlastněnou (přímo či nepřímo) ani ovládanou osobou uvedenou na sankčním seznamu. Pro účel tohoto článku 5.1 mají “vlastnictví” a ovládání” význam jim přiřazený v příslušných sankcích nebo v jiné oficiální směrnici týkající se těchto sankcí.

 

5.2 Sankcionované činnosti. Zákazník prohlašuje a zaručuje, že se bez předchozího oprávnění uděleného kompetentním orgánem (kde je povolení vyžadováno), přímo ani nepřímo neúčastní žádných činností, na něž se vztahuje zákaz v příslušných sankcích.

 

6 ODMĚNA ZA SLUŽBY

 

6.1 Odměna za služby. Zákazník zaplatí společnosti Xsec za poskytování služeb odměnu ve výši a způsobem uvedeným ve smlouvě/objednávce služeb.

 

6.2 Úpravy odměny za služby. Xsec je oprávněna upravovat odměnu za služby během doby trvání této smlouvy na základě písemného vyrozumění doručeného zákazníkovi 7 dnů předem v případě zvýšení nákladů společnosti Xsec na poskytování služeb v důsledku (i) navýšení nákladů na zaměstnance nebo nákladů souvisejících s poskytovanou dopravou, logistikou, zařízeníi a nástroji, (ii) změn pojistného, a/nebo (iii) změn právních předpisů týkajících se služeb. Xsec je dále oprávněna jednostranně upravit výši odměny za služby jedenkrát ročně vždy o procentní vyjádření průměrné míry inflace v ČR za uplynulý kalendářní rok, zveřejněné Českým statistickým úřadem, a to počínaje měsícem následujícím po jejím zveřejnění. Změnu ceny společnost Xsec oznámí zákazníkovi předem písemnou formou.

 

6.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) a ostatní daně. Částky, které mají být na základě smlouvy uhrazeny, neobsahují DPH ani jakékoliv další příslušné daně nebo poplatky, které jsou splatné vedle uvedené odměny za služby.

 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

7.1 Platba odměny za služby. Zákazníkovi budou služby účtovány buď po dodání díla/skončení poskytování služeb nebo měsíčně vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce. Faktury mají čtrnácti (14) denní splatnost počítanou od data vystavení faktury, bez jakéhokoliv zápočtu, protinároku, slevy či srážky. Zákazník podpisem smlouvy vyslovuje souhlas, aby společnost Xsec vystavovala a zasílala faktury - daňové doklady v elektronické podobě elektronickou poštou ve smyslu a za splnění podmínek uvedených v § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dalších ustanovení tohoto zákona. Elektronické faktury Xsec zasílá na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve smlouvě. V případě nevyužití elektronické fakturace budou faktury odeslány na doručovací adresu zákazníka uvedenou ve smlouvě. Neuskutečnění jakékoliv platby nebo její části zákazníkem k datu splatnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zákazníka. K částce neuhrazené do třiceti (30) dnů od data vystavení faktury bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, i přesahující smluvní pokutu, ani nárok na zákonný úrok z prodlení. Zákazník je povinen vyrozumět Xsec o jakémkoliv rozporu týkajícím se fakturované částky písemně do čtrnácti (14) dnů od data vystavení faktury, jinak se má zato, že fakturu bez výhrad uznává. Zákazník nese veškeré náklady spojené s doručením plateb účtovaných za služby poskytované na základě smlouvy. Bude-li Xsec nucena zahájit soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky podle smlouvy, souhlasí zákazník s úhradou nákladů na právní zastoupení společnosti a všech ostatních nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním.

 

7.2 Přerušení služeb. V případě prodlení s úhradou platby ze strany zákazníka je Xsec oprávněna přerušit plnění služeb dle této smlouvy na základě písemného upozornění odeslaného zákazníkovi alespoň pět (5) dnů předem. Xsec není odpovědná za jakoukoli škodu vzniklou zákazníkovi v důsledku či v době přerušení služeb. Přerušení služeb nezbavuje zákazníka povinnosti splnit veškeré jeho povinnosti ze smlouvy/objednávky služeb.

 

7.3 Okamžité proplacení v hotovosti. V případě neuhrazení platby zákazníkem ve lhůtě splatnosti je Xsec oprávněna podmínit pokračování plnění služeb okamžitým hotovostním proplacením odměny za služby, které již byly poskytnuty (bez ohledu na skutečnost, zda byly fakturovány) a/nebo za služby, které mají být poskytnuty.

 

8 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

8.1 Odpovědnost za škodu. Odpovědnost společnosti Xsec za škodu vzniklou zákazníkovi a jakákoliv další odpovědnost Xsec dle smlouvy jsou omezeny podle ustanovení Článku 8. Zákazník souhlasí s tím, že odměna za služby je vyjádřením vyhodnocení rizik společnosti Xsec, zpracovaného na základě informací poskytnutých zákazníkem a dále souhlasí s tím, že uzavření smlouvy je podmíněno skutečností, že odpovědnost Xsec v této smlouvě je omezena podle ustanovení zde uvedených.

 

8.2 Omezení nepřímých a následných škod. Xsec v žádném případě neodpovídá za:

jakoukoliv ztrátu skutečného či předpokládaného zisku; náhradu škody s trestní funkcí; jakékoliv nepřímé nebo následné škody; čistě finanční ztrátu, ztrátu příjmu, ztrátu dobrého jména; ztrátu obchodních příležitostí nebo příjmů, to vše předvídatelných či nepředvídatelných, a to i v případě, že Xsec byla vyrozuměna o možnosti takových ztrát nebo škod. Nic v této smlouvě nevylučuje ani žádným způsobem neomezuje odpovědnost společnosti Xsec v rozsahu, ve kterém nelze tuto odpovědnost vyloučit či omezit na základě příslušných právních předpisů.

 

8.3 Maximální rozsah náhrady škody a odpovědnosti. Nebude-li maximální rozsah náhrady škody a odpovědnosti společnosti Xsec stanoven ve Smlouvě, povinnost společnosti Xsec odškodnit zákazníka na základě Smlouvy nepřesáhne celkovou částku 200 000,- Kč. Celkový rozsah náhrady újmy, kterou je Xsec povinna uhradit zákazníkovi, je omezen částkou uvedenou výše, přičemž podpisem smlouvy smluvní strany potvrzují, že neočekávají vznik vyšších škod.

 

8.4 Vyrozumění o nárocích z odpovědnosti za škodu. Zákazník vyrozumí Xsec o veškerých nárocích vzniklých mu v důsledku poskytnutí či neposkytnutí služeb ze strany Xsec s poskytnutím nezbytných podrobností písemně do třiceti (30) dnů od data, kdy zákazník zjistil (nebo měl při vynaložení potřebné péče zjistit) událost zapříčiňující vznik tohoto nároku; Pokud zákazník nevyrozumí společnost Xsec do šesti (6) měsíců od vzniku události, není Xsec povinna poskytnout jakékoli odškodnění takového nároku.

 

9 NÁROKY TŘETÍCH STRAN

 

9.1 Odškodnění. Zákazník odškodní a ochrání společnost Xsec před jakýmikoliv nároky, škodami či ztrátami, které může Xsec utrpět, nebo které mohou být proti Xsec vzneseny jakoukoliv třetí stranou v důsledku nebo v souvislosti s plněním služeb podle této smlouvy, pokud tyto škody nevzniknou v důsledku zaviněného porušení povinnosti na straně Xsec, jejích zaměstnanců nebo subdodavatelů.

 

10 POJIŠTĚNÍ

 

10.1 Pojištění. Společnost Xsec bude mít po celou dobu trvání smlouvy sjednáno pojištění odpovídající rozsahu odpovědnosti za škodu přijaté společností Xsec na základě smlouvy, v částkách a za podmínek dohodnutých společností Xsec podle jejího uvážení. Pojištění odpovědnosti, které Xsec sjednala, nekryje škody způsobené jednáním nebo opomenutím na straně zákazníka. Na základě písemného požadavku zákazníka předloží Xsec zákazníkovi potvrzení o existenci pojištění sjednaného podle výše uvedených zásad.

 

11 UKONČENÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY

 

11.1 Bez udání důvodů a ze závažného důvodu. Kterákoli smluvní strana je oprávněna ukončit smlouvu bez udání důvodu nebo pokuty písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, zaslanou druhé smluvní straně předem, kdy v takovém případě výpovědní doba počíná první den měsíce následujícího po doručení. Kterákoliv smluvní strana je také oprávněna ukončit tuto smlouvu poskytnutím písemného vyrozumění (výpovědí) alespoň deset (10) dnů předem druhé smluvní straně, jestliže:

• druhá strana se dopustí závažného porušení;

• dojde ke změně platných právních předpisů nebo nařízení, které mají zásadní vliv, nebo mají za následek podstatnou změnu povinností společnosti Xsec podle této smlouvy;

nebo

• druhá strana je v platební neschopnosti.

 

11.2 Následky ukončení. V případě ukončení smlouvy podle tohoto článku 11 odpovídá zákazník za platbu veškerých služeb poskytnutých až do data jejího ukončení podle této smlouvy/objednávky služeb.

 

11.3 Následky závažného porušení. V případě ukončení této smlouvy z důvodu závažného porušení této smlouvy na straně zákazníka nahradí zákazník Xsec veškeré škody vzniklé následkem tohoto porušení.

 

11.4 Sankce. Jestliže se plnění společnosti Xsec na základě Rámcové smlouvy/objednávky služeb stane v souvislosti se sankcemi pro Xsec protiprávním nebo odporujícím zákonům, příslušným právním předpisům, nařízením vlády nebo nařízením týkajícím se sankcí, nebo jestliže zákazník nebo jeho přímý či nepřímý vlastník je zapsán na sankčním seznamu:

a) bude Xsec podle svého výhradního uvážení oprávněna okamžitě přestat plnit své povinnosti na základě smlouvy a/nebo ukončit smlouvu; a

b) zákazník souhlasí s tím, že Xsec nebude odpovědná vůči zákazníkovi za žádné škody (včetně veškerých následných škod), poškození či zpoždění v důsledku toho, že Xsec přestane plnit své povinnosti a/nebo ukončí smlouvu.

 

11.5 Zproštění plnění. Při ukončení smlouvy bude Xsec zproštěna od veškerého dalšího plnění na základě smlouvy a bude oprávněna vstoupit na místo/místa plnění a vymoci si dopravní prostředky, logistický materiál, zařízení, nástroje, materiály, data, software a/nebo dokumenty včetně (avšak nikoliv výlučně) znovunabytí a/nebo zničení elektronických dokumentů a dat patřících společnosti Xsec.

 

11.6 Nedbalost na straně zákazníka. Způsobí-li zákazník svou nedbalostí nebo opomenutím škodu vzniklou společnosti Xsec, bude Xsec oprávněna ukončit smlouvu s okamžitým účinkem a zákazník uchrání Xsec před jakoukoliv škodou na majetku, finanční škodou a/nebo škodou osobní a ztrátou způsobenou touto nedbalostí.

 

12 NEMOŽNOST PLNĚNÍ

 

12.1 Vyšší moc. Následující skutečnosti budou považovány za případy nemožnosti plnění, pokud způsobí prodlení nebo nemožnost výkonu služeb: jakékoliv skutečnosti mimo objektivní kontrolu smluvní strany, zejména požár nebo jiná živelná pohroma, válečný stav, nouzový stav, vyhlášené celostátní nebo lokální karantény, virové či jiné nákazy pandemického i nižšího řádu nebo mobilizace nebo vojenský povolávací rozkaz srovnatelného rozsahu, rozhodnutí o zabrání či zajištění majetku, měnové restrikce, vzpoura a občanské nepokoje, únos nebo teroristický čin, epidemie, pandemie, výpadek dopravy, všeobecný výpadek dodávek materiálu nebo všeobecný nedostatek pracovníků, stávky nebo jiné průmyslové spory, a porušení či zpoždění plnění ze strany subdodavatelů způsobené jakoukoliv skutečností uvedenou v tomto článku.

 

12.2 Vyrozumění. Smluvní strana mající v úmyslu odvolat se na nemožnost plnění ve smyslu článku 12.1 je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o vzniku i odpadnutí takové okolnosti.

 

12.3 Nemožnost plnění na straně zákazníka. Znemožňují-li důvody nemožnosti plnění zákazníkovi plnění jeho povinnosti, nahradí zákazník společnosti Xsec náklady vzniklé v souvislosti s plněním objednaných služeb. Zákazník také nahradí společnosti Xsec náklady vynaložené na pracovníky, dopravní prostředky, logistický materiál a zařízení, nástroje subdodavatelů, které jsou se souhlasem zákazníka připraveny (drženy v pohotovosti) pro opětovné zahájení služeb.

 

12.4 Ukončení stavu nemožnosti plnění. Bez ohledu na jakékoliv další ustanovení této smlouvy bude smluvní strana oprávněna ukončit tuto smlouvu a poskytování objednaných služeb s okamžitou účinností doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, jestliže je plnění závazků znemožněno po dobu více než třiceti (30) dnů z důvodů nemožnosti plnění dle ustanovení článku 12.1.

 

13 MLČENLIVOST A OCHRANA ÚDAJŮ

 

13.1 Důvěrné informace. Smluvní strany budou zachovávat mlčenlivost a nebudou odtajňovat žádné důvěrné informace o druhé smluvní straně sdělené jí v souvislosti se smlouvou/objednávkou služeb, vyjma případů, kdy je to třeba pro účely poskytování služeb a plnění jakýchkoliv jiných povinností podle smlouvy. Informace jsou považovány za důvěrné, jestliže byly jako důvěrné označeny sdělující stranou v době jejich sdělení, nebo jestliže by s přihlédnutím ke všem okolnostem měly být přijímající stranou považovány za důvěrné. Žádná smluvní strana nemá povinnost mlčenlivosti co se týká informací, které:

(i) jsou nebo se následně stanou veřejně dostupnými bez porušení jakékoliv povinnosti dle smlouvy; (ii) byly v držení druhé smluvní strany před tím, než byly poprvé sděleny na základě smlouvy;

(iii) jsou vypracovány druhou smluvní stranou bez jakéhokoliv použití nebo odkazu na jakékoliv důvěrné informace obdržené od sdělující strany;

(iv) jsou získány od třetí osoby, která se z přiměřených důvodů domnívá, že není vázána při poskytování těchto informací povinností mlčenlivosti k dotčené smluvní straně;

(v) jsou odtajněny s předchozím písemným souhlasem sdělující strany; nebo

(vi) jsou odtajněny v souladu s rozhodnutím nebo požadavkem soudu, státního orgánu nebo jiného správního orgánu.

 

13.2 Ochrana údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že pro řádné plnění služeb stanovených ve smlouvě může být nezbytné seznámení se a nakládání s osobními údaji druhé smluvní strany nebo jejich zaměstnanců, subdodavatelů či spolupracujících osob. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že budou používat veškeré osobní údaje získané při plnění této smlouvy řádně, při dodržování veškerých platných nařízení a předpisů a tyto informace budou používat výlučně pro účely plnění svých povinností stanovených smlouvou/ojednávkou služeb. Při plnění své povinnosti vůči zákazníkovi na základě této smlouvy bude Xsec konat jako subjekt zpracovávající údaje vzhledem ke zpracování osobních údajů ze své strany. Společnost Xsec tedy bude dodržovat pokyny zákazníka, co se týče zpracování osobních údajů a učiní opatření nezbytná pro bezpečné uchování těchto údajů a jejich zpracování podle požadavků zákazníka.

 

14 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

14.1 Souhlas zákazníka. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že podle této smlouvy nedojde k žádnému převodu ani získání práv duševního vlastnictví náležejících společnosti Xsec.

 

14.2 Výlučné vlastnictví zařízení. Není-li dohodnuto se zákazníkem jinak, Xsec je výlučným vlastníkem veškerého hardware a ostatního zařízení, nástrojů a souvisejícího software a dokumentace, které mají být instalovány na místě plnění pro poskytování služeb v průběhu plnění smlouvy. Zákazník není oprávněn používat ani požívat výhody z těchto instalací nebo práv po ukončení/uplynutí smlouvy.

 

14.3 Údaje. Aniž by byl dotčen bod 13.2 (OCHRANA ÚDAJŮ), veškerá světová autorská práva, právo na databáze a veškerá ostatní práva na jakékoliv údaje nebo jiné informace, které společnost Xsec nashromáždila, nebo byla nashromážděna pro ni nebo zákazníka během poskytování služeb, náleží výlučně společnosti Xsec a zákazník tyto dokumenty podepíše na základě rozumného požadavku Xsec za účelem udělení těchto práv společnosti Xsec.

 

14.4 Ochranné známky. Společnost Xsec je výlučným vlastníkem veškerých ochranných známek, názvů produktů a jiných názvů značek používaných pro služby nebo týkající se jich. Zákazníkovi nejsou udělena práva používat takové ochranné známky, názvy produktů ani jiné názvy značek.

 

15 ZÁKAZ PŘEVZETÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

15.1 Zákaz převzetí zaměstnanců. Zákazník se zavazuje, že v průběhu trvání smlouvy a dále po dobu dvanácti (12) měsíců po jejím ukončení, a to bez výslovného písemného souhlasu Xsec, nezaměstná přímo ani nepřímo jakoukoliv osobu zaměstnanou nebo v minulosti zaměstnanou u nebo spolupracující s Xsec, která je nebo byla zapojená do poskytování služeb dle smlouvy. Při porušení této povinnosti zaplatí zákazník společnosti Xsec částku ve výši 100.000,- Kč za každou osobu zaměstnanou takto zákazníkem na náhradu nákladů vzniklých společnosti Xsec za nábor a vyškolení tohoto zaměstnance. Smluvní strany berou na vědomí, že tato částka je přiměřená, přičemž se jedná o náklady související s příslušnou ztrátou zaměstnance Xsec, nikoli o smluvní pokutu.

 

16 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

16.1 Nezávislost. Xsec je nezávislým dodavatelem. Nic v této smlouvě nezakládá partnerství nebo vztah zmocnitele a zmocněnce nebo zaměstnavatele a zaměstnance.

 

16.2 Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane nevymahatelným či bude neplatné, bude upraveno tak, aby bylo vymahatelné (platné) v nejvyšším rozsahu povoleném českým právním řádem, přičemž veškerá další ujednání smlouvy zůstávají plně platná a vymahatelná. Nebude-li možné upravit nevymahatelné/neplatné ustanovení, bude vyloučeno ze smlouvy, přičemž veškerá další ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

 

16.3 Rozpory v dokumentech. V případě rozporu dokumentů tvořících součást smlouvy mají dokumenty přednost v tomto pořadí: (i) smlouva; (ii) objednávka služeb; (iii) tyto podmínky; a (iv) jakékoliv jiné dokumenty, které jsou k této smlouvě připojeny.

 

16.4 Oznámení. Veškerá oznámení doručovaná na základě smlouvy budou vyhotovena v písemné formě a doručena druhé smluvní straně kurýrem, emailem nebo datovou schránkou, poštou doporučeně s doručenkou, adresovaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve smlouvě nebo na jinou adresu následně písemně sdělenou. Veškerá oznámení takto zaslaná budou považována za doručená takto:

(i) při osobním doručení, v den doručení,

(ii) při zaslání kurýrem, při doručení,

(iii) při zaslání doporučeně poštou, tři (3) pracovní dny po odeslání poštou, a

(iv) při zaslání emailem nebo datovou schránkou, v den zaslání

 

16.5 Postoupení. Žádná smluvní strana nebude převádět smlouvu jako celek na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany, přičemž souhlas nebude bezdůvodně odpírán.

 

16.6 Úplná smlouva. Smlouva zakládá úplné ujednání smluvních stran a nahrazuje veškeré předcházející smlouvy a korespondenci mezi Xsec a zákazníkem, ať ústní či písemné. Žádná prohlášení, sliby nebo dohody nezahrnuté ve smlouvě nebudou vymahatelné.

Změny a dodatky. Veškeré změny a dodatky smlouvy, nebo jakékoliv její části, jsou pro kteroukoli smluvní stranu závazné pouze v případě písemného schválení oprávněným zástupcem této strany.

 

16.7 Ujednání přetrvávající ukončení smlouvy. Smlouva bude ukončena uplynutím doby nebo jiným ukončením v souladu s jejími podmínkami. Ujednání, která podle jejich znění mají účinky po ukončení smlouvy, budou pro smluvní strany nadále závazná a účinná.

 

17 ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE.

 

17.1 Právo a řešení sporů. Smlouva se řídí a je vykládána výhradně v souladu s právem České republiky, bez použití kolizních norem právního řádu České republiky. Smluvní strany se tímto podřizují výhradní jurisdikci soudů České republiky. Veškeré podmínky uvedené ve smlouvě se uplatní pouze v rozsahu povoleném českým právním řádem. Smluvní strany si ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly pro všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní místní příslušnost tak, že místně příslušným bude vždy obecný soud Xsec. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených mezi společností Xsec a zákazníky vystupujícími v postavení spotřebitele je však dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO.: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 14.07.2020.

 

V Brně, dne 14.07.2020

 

Expert Security services (Xsec s.r.o)

 

Ing. Radek Klapuš, MPA 

         jednatel

bottom of page